Issue 37: Summer 2021
Passerine by Chloe Elizabeth Birch, Pom Pom Quarterly, Issue 37, Summer 2021
Fenix by Sandra Gutierrez, Pom Pom Quarterly, Issue 37, Summer 2021
Reifel by Carlie Olfert, Pom Pom Quarterly, Issue 37, Summer 2021
Soul Bird by Sari Nordlund, Pom Pom Quarterly, Issue 37, Summer 2021
Avifauna by Kjerstin Rovetta, Pom Pom Quarterly, Issue 37, Summer 2021
Ardea by Ksenia Naidyon, Pom Pom Quarterly, Issue 37, Summer 2021
Hoopoe by Valerie Rachel, Pom Pom Quarterly, Issue 37, Summer 2021
Picidae by Allison Lutes, Pom Pom Quarterly, Issue 37, Summer 2021